برگزاری مجامع آنلاین سالیانه

مجامع سالیانه سازمان ها، شرکت ها و موسسات، دغدغه هر ساله مدیران کلیه شرکت ها، موسسات، NGO ها، انجمن ها و سازمان هایی که موظف به برگزاری مجامع عمومی سالیانه عادی و فوق العاده هستند، می بایست هزینه و زمان ادامه مطلب…